• Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

  • Print Green

    Úspěšně pracovat znamená pro Walstead Leykam Druck také pracovat ekologicky.

Ruku v ruce: Kvalita a ekologické povědomí

V Walstead Leykam Druck jsme se zavázali nejen k vysoké kvalitě, ale také k ochraně našeho životního prostředí. Tyto hodnoty jdou ruku v ruce, a proto nabízíme našim zákazníkům nejen vysoce kvalitní, ale také ekologické polygrafické výrobky. 

Kontrolovaná kvalita podle nejvyšších standardů

Ve středu našeho zájmu vždy stojí zákazník a jeho potřeby. Proto je u nás standardní kontrolovaná kvalita, strukturované průběhy a efektivní procesy – také ve formě standardů kvality a certifikací. Takže všechny naše tiskárny jsou certifikovány podle ProzessStandard Offsetdruck (PSO) a mezinárodně uznávaných norem EN ISO 9001.

Šetříme zdroje, zamezujeme odpadům

Základem pro naši ekologickou práci bylo zavedení managementu životního prostředí. V rámci něj byl každý proces utvářen co nejekologičtěji. V posledních letech jsme zavedli další rozmanitá opatření, která zajišťují takové použití energie a surovin, aby šetřilo zdroje. Vedle toho nám inovativní systémy pomáhají šetřit energii, materiál a chemikálie a zamezovat odpadům. 

Mnohonásobná certifikace - ve prospěch životního prostředí

Dodatečně k certifikacím kvality je Walstead Leykam Druck navíc nositelem ekologických certifikací, uznávaných v rámci příslušných zemí i mezinárodně. Tím dobrovolně splňujeme nejpřísnější podmínky a přebíráme odpovědnost za životní prostředí. Zvláštní důraz na slučitelnost s životním prostředím klademe i v případě papíru jako suroviny - vždyť společnost Walstead Leykam Druck ročně zpracuje kolem 275 000 tun papíru. Máme tedy certifikaci PEFCTMa jsme nositeli pečetě kvality FSC®. 

Fakta o ekologii jedním pohledem:

  • Snížení spotřeby plynu o polovinu do deseti let
  • Značné podkročení zákonných norem pro hodnoty odpadního vzduchu
  • Nepoužívání IPA (isopropylalkohol) od 2006
  • Používání čistících prostředků neobsahujících VOC (těkavé látky) od roku 2003
  • Recyklace veškerého použitého materiálu a odpadů

PEFCTM: Papír z lesů pěstovaných trvale udržitelným způsobem

Společnost Walstead Leykam Druck je držitelem certifikátu PEFCTM. Certifikace zajišťuje, že dřevo a papír pocházejí z lesů, obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. To znamená, že se přihlíží k ekologickým, ekonomickým a sociálním kritériím, a to v celém zpracovatelském řetězci, od lesa až po finální produkt. Díky tomu je při nákupu výrobků s logem PEFCTM zaručeno, že původ dřeva je bezpečně zjistitelný a byl kontrolován.

PEFCTM je celosvětová vedoucí instituce pro posilování a zajištění obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem. Zkratka PEFCTM znamená „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ - v překladu „Program pro uznání systémů certifikace lesa“.

Další informace o certifikaci PEFCTM najdete zde www.pefc.at.

FSC®: Papír z ekologického lesního hospodářství

Pečeť kvality FSC® na polygrafických výrobcích společnosti Walstead Leykam Druck garantuje, že použitý papír pochází ze společensky přijatelného a se životním prostředím slučitelného lesního hospodářství. Díky tomu mají naši zákazníci jistotu, že v rámci obhospodařování lesa nebyli vykořisťováni žádní lidé a zvířatům a rostlinám nehrozilo při kácení nebezpečí.

FSC® znamená Forest Stewardship Council. FSC® byl založen v roce 1993 a je nestátní obecně prospěšnou organizací, která se zasazuje pro ekologické a společensky přijatelné využití lesů. FSC® je podporován ekologickými organizacemi, odbory, zástupci zájmů domorodých národů a četnými podniky lesního a dřevařského hospodářství.

Další informace o pečeti kvality FSC® najdete zde www.fsc-deutschland.de.

Růst evropských lesů

Dřevo je důležitou surovinou pro výrobu papíru se zvláštní vlastností: dorůstá.

Obnovitelné suroviny

Dřevo je důležitou surovinou pro výrobu papíru se zvláštní vlastností: dorůstá.

Recyklace papíru

Pro výrobu papíru, lepenky a kartonu jsou druhotná vlákna z odpadního papíru nejdůležitějším zdrojem materiálu, dokonce před čerstvými vlákny ze dřeva (celulózou). V Evropě se sbírá a vrací do oběhu téměř 60 milionů tun odpadního papíru, v Rakousku je to 1,5 milionu. Toto množství odpovídá vysoké míře sběru, která činí téměř 80 %.

Záruka ekologičnosti polygrafických výrobků

Walstead Leykam Druck je nositelem ochranné známky EU Ecolabel, čímž zaručuje výrobu polygrafických výrobků v souladu s životním prostředím. EU Ecolabel je mezinárodní ekologická pečeť kvality, uznávaná ve všech členských státech Evropské unie, ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. EU Ecolabel slouží jako jednotné označení ekologických produktů. V život ji uvedla v roce 1992 Evropská komise, v Rakousku je za ni odpovědné spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství.

Další informace o EU Ecolabel najdete zde www.umweltzeichen.at/cms/de/ecolabel/content.html.

Rakouská ekoznačka

Stále více lidí považuje za důležité rozhodujícím způsobem přispívat k ochraně životního prostředí svým osobním spotřebním chováním.

Ocenění rakouskou ekoznačkou znamená vyšší kvalitu života a ochranu životního prostředí. Nevztahuje se pouze na vynikající kvalitu samotného výrobku, ale je zárukou péče o životní prostředí a zdraví a etického základu.

Značka je udělována pouze těm výrobkům, které splňují nejen komplexní ekologická kritéria, ale i řadu dalších požadavků, jako je například vhodná použitelnost nebo kvalita.

Tímto způsobem dáváme najevo, že podporujeme, propagujeme a sami realizujeme udržitelnou výrobu.

Spotřebitelé poznají rakouskou ekoznačku na první pohled: vysoká kvalita, udržitelnost a odpovědnost.

Další informace o rakouské ekoznačce naleznete zde: www.umweltzeichen.at

Modrý anděl

Modrý anděl stojí za přísnými ekologickými normami a představuje první a celosvětově nejúspěšnější ekologickou značku. Walstead Leykam Druck získala certifikaci Modrý anděl dle RAL-UZ 195, a tím je zaručena tiskařská výroba s malým dopadem na životní prostředí a s vysokou ochranou zdraví. Neboť Modrý anděl není jen podle přísných ekologických standardů ověřován v souvislosti s používáním recyklovaného papíru, ale také v souvislosti s celým procesem tisku. Kromě jiného se to také týká používání barev, laků a lepidel, které nebrání recyklovatelnosti papírových vláken, a jsou omezovány materiály, které zatěžují naše životní prostředí a poškozují zdraví.

Další informace k Modrému andělu najdete na https://www.blauer-engel.de.

Klimaticky neutrální tisk s ClimatePartner

Ochrana životního prostředí není důležitá jen pro nás, ale i pro naše zákazníky. Proto nabízejí všechny tiskárny koncernu Walstead Leykam Druck společně se specialistou na ochranu klimatu ClimatePartner, klimaticky neutrální tisk. Díky tomu mají naši zákazníci jednoduchou a rychlou možnost aktivně se angažovat v ochraně klimatu.

Za klimaticky neutrální je považován polygrafický produkt, pokud dojde k vyrovnání emisí CO2, které vznikají během procesu tisku. Za tím účelem se vypočítají emise CO2, kterým nelze v procesu tisku zabránit, a vykompenzují se investicemi do mezinárodně uznávaných projektů na ochranu klimatu. Výsledkem jsou produkty se zaručeně vyrovnanou bilancí CO2, což je potvrzeno individuálním číslem ID, které je vykázáno na polygrafickém produktu.

Další informace o klimaticky neutrálním tisku najdete zde www.climatepartner.com.

Klimatický certifikát ARA: Aktivně za ochranu klimatu

Sbírání a recyklace obalů znamená aktivně zbavovat životní prostředí zátěže Společnost Altstoff Recycling Austria AG (ARA AG) shromažďuje obaly po celém Rakousku a dodává je k materiálové nebo tepelné recyklaci. Díky shromáždění a ekologickému zhodnocení více než 800 000 tun obalů ročně zajišťuje ARA AG rakouskému hospodářství cenné suroviny a ušetří životnímu prostředí zhruba 650 000 tun CO2. Na společnost ARA AG sází i Walstead Leykam Druck a prostřednictvím recyklace obalů u této společnosti aktivně přispívá k ochraně klimatu.

Další informace najdete zde www.ara.at.

Kontrolovaná kvalita na všech pobočkách

Všechny pobočky koncernu Leykam Let’s Print mají certifikaci podle standardu ProzessStandard Offsetdruck (PSO). Pro naše zákazníky to znamená nejvyšší standard kvality ve všech tiskárnách. PSO kvalitativně zajišťuje výrobu polygrafického produktu od záznamu dat až k hotovému produktu a je shodný s mezinárodní sérií norem ISO 12647.

Efektivní výrobní procesy, předvídatelná kvalita barev.

Cílem PSO je co nejefektivněji utvářet výrobní proces. Současně je garantováno, že polotovary a finální produkty budou vykazovat předvídatelnou kvalitu barev. Aby toho bylo možné dosáhnout, jsou výrobní procesy neustále sledovány, řízeny a kontrolovány zkušebními prostředky a kontrolními metodami.

Další informace o standardu ProzessStandard Offset najdete zde www.pso-insider.de.